25 (1568) 18.06.2022 - 24.06.2022

. Ѹ , . 糢, , , , .

­ ­̲­

­­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ — ­­­­ ­, ­ ­­­ ­ “­­ ­­”. ¸­ ­ ­­ ­­, ­­­ ­­­­ ­­ ­. 1939 ­ ’Ⳣ­ ­­, ­ ­­ ­ ­ ­.

­­, ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­, ­ ­­ ­ ­­ ­­ — , ­­, ­­ ­­­ ­ 1944 ­. ­, ­, ­ ­­ 糢­­, , ­ ­ ­ ­, ­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­.

­­ ­­ ­­­, ­, ­ ­­­ ­, ­ 1939 ­, ­­ ­ ­ — ­­­ ­­­ ­­ ­­­ , ­ ­ Գ­ ­. ­ ­­ ­ ­ ­­­ ­, ­ ­­, ­­ ’ ­­­­ ­­ ­­. ­­­ ­­ ­­ ­ ­ — ­ ­­ ­ ­.

­­ 1941 ­, ­­­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­­­ ̳, ­­ ­­ 쳳. ­­ ­ ­­ — ­ ­­ ­­, ­­­ ­ ­­­­. ­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­, ­­­, ­­ ­ ­ ­, ­᳢­ ­­ ­ ­᳢ ­ ­­ ­ ­­.

1942 ­, , ­­ ­ ­­ ­­­, ­ ­­­ ­­­ ­­. ­ 1944 ­ ­­ ­­ ­­­, ­­ ­­­­­ ­ ­ ­, ­ ­­­, ­­­ ­­ ­­­, ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­.

­ ­

­ ­ ­­ ­, ­­ ­­­ ­ ­­ — ­ ­­, ­ ­­ ­­­. ­­ ­, ­, ­ ­­­ ­­­ — ­­­ , ­ ­ ­­ ­ ­, ­­ ­᳢ ­ ­­ ­ ­­­ ­.

­ ­­, ­­ ­, ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ — ­­ ­­. ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ , ­­­­ ­ ­­­ ­ ­­, ­­­ ­­­, ­ ­­.

­­­ ­ ­­ ­, ­ ­­糢 ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­, ­ ­ ­­­ ­­ 1961 ­, ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­­ ­. ­ ­­ ­ ­­­ ­, ­ ­­­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­­­ . ­ ­­­ ­ ­ ­­ — ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­, ­ ­­­, ­­糢­ .

­­ ­

­ 1966 ­ ­­ ­­ ­­­­, ­­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­  — ­ ­­ ­­­­ ­­­. ­­ ­­­ ­­­­, ­ — ­­ ­­­. ­ ­ ­­ ­­­­, ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­.

1973 ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ — ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­ ­, ­ ­ ­᳢­ ­­­ ­­­ 2004 ­. ­­, ­­­­ ­ ­­ ­ ­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ , — ­ , , ­, ­­, , 100 ­ ( ­­­­ ""  25 (1516) 19 ­­ 2021 ­).

­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­糢 ­­­­ ­ ­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­, ­­­­­ ­ ­­ ­­­­. ­, ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ — ­ ­­ ­­ ­­, ­­ , ­ ­­ ­­­ ­­­ ­, ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­. , , ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­.

­ ­ ­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­, ­­­­ ­­­­­ ­ ­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­ ̳ 2002 ­ ­­­­ ­ ­­­, ­ 1  1945 ­ ­. ­­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­ ­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­­, ’­ ­­­ ­­ ̳­ ­­ ­­ ­.

ղ­ ­­ʲ

­ ­­ ­, ­­­ ­­ ­­­ ­, ­ ­, ­, ­­­ ­ ­ ­, ­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­, ­᳢­­ ­­­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­­­ ­­. ­­ ­­ ­­­ ­ ­­­, ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­, ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­.

­ ­­ ­­, ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­­, ­­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­. ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­­, ­­­ ­­­­ ­, ­­ ­ ­­. ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­­­ ­, ­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­. ­­ ­­­ ­­­ — ­­­­ ­­ ­, ­­ ­ ­ ­ ­­.

: