Штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
Выдаецца з кастрычнiка 1991 года
ПАВОДЛЕ СЦЭНАРЫЯ ПЕРШАЯ ДЗЕЯ РАЗГОРНЕЦЦА Ў АПОШНІ ДЗЕНЬ ЗІМЫ
28 лютага адбудзецца ўрачыстае ўручэнне Гомелю сертыфіката Культурнай сталіцы Беларусі і Садружнасці на 2011 год.
“Зносіць нельга захаваць”
Гродна чакае вынікаў “буму” на старыя будынкі
Каштарыс для “чорнага кабінета”
Гаючыя слёзы музейных лялек
“Падводныя плыні” гусляроў
“Курганы” шмат чаго нам гавораць...
“Заслугоўвае быць прынцам жывапісу...”
Беларускія і французскія “цаглінкі” Міхаіла Кікоіна
Юрыдычны механізм пад нікам “эфектыўнасць”
На пытанні чытачоў і рэдакцыі адказвае начальнік юрыдычнага аддзела Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Алена Вештарт
“Ву­лей” — у Го­ме­лі. А “пчол­кі” — з уся­го све­ту...
Няг­ле­дзя­чы на тое, што сер­ты­фі­кат Куль­тур­най ста­лі­цы Бе­ла­ру­сі-2011 бу­дзе пе­ра­да­дзе­ны Го­ме­лю толь­кі 28 лю­та­га, аб­лас­ны цэнтр, ні­бы стол у гас­цін­най гас­па­ды­ні, ужо ця­пер да кра­ёў поў­ніц­ца са­мы­мі не­ве­ра­год­ны­мі мас­тац­кі­мі"стра­ва­мі". Ад­ну з іх дня­мі з за­да­валь­нен­нем па­каш­та­ваў наш ка­рэс­пан­дэнт. І "стра­ва" гэ­тая ме­ла мя­до­вы пах...

Новы нумар

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
"Культура і мастацтва"

2016 - Год культуры

Далей
© 2007 - 2019 «Культура». Зроблена ў «Вэбпрофі»