5 (446) 01.05.2020 - 22.05.2020

Эέ ۲. ʭܭ. ݭۭ. ۭܭ ѭ֭ʲ ӭŲ
, 㳭, , ࢭ, , .

­­ ­ ­­­­ ­, ­­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­, ­­­ ­­, ­­, ­­, ­­ ­­, ­­ ­, ­­­ ­ ­­­. ­ ­­­ ­­­ ­ «a» ­­ ­­-­­­, ­­­­ ­­ ­­, ­ — ­­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­. ­­­­ ­­ ­­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­ ­ — ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ XVIII ­­ ­­­ ­­­ ­­­. ­ ­ ­­­­ ­­, ­ ­ ­­, ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­, ­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­ ̳­­ ­­­. ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­ — ­­­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­.

­­­ ­­ . ­ ­­ ­­, ­ ­­­ ­­, ­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­. ­­ ­, ­ , ­ ­ ­­ ­ ­­, ­­ ­­­ «­­­». ­­ ’­ ­­­ ­ ­­, ­, ­­ ­­­. ­ ­­ ­­­ ­, ­­­­ ­­­­ ­­ ­­, ­­­ ­, ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ . ­­, ­­ «» ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­­ ­­­­ .

­­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­, ­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­..

­­ ­ ­­: ­ ­ ­ ­­?

— -­, ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­. ­ ­­­ ­ ­­­ ­, ­­ ­­ ­ ­, ­­ .. ­­ ­­ ­. ­­­ ­­ ­ ­. -­, ­ — ­ ­­ ­­ ­, ­ ­ ­­ ­­ ­­­­.

­ ­­? ­ ­­ ­, ­ ­ ­, ­­­­ ­­ ­­­­. ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­­ ­, ­ ­­ ­ ­­­­ ­: ­, ­­, ­­­, ­­, ­, ­­. ­­ ­­­ ­­ ­­­. ­ ­, ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­.

 

­ ­, ­ ­­ ­ ­­­ ­. ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­ ­­­ ­­ ­­ , ­ ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­.

 

­­ ­ ­ ­­­-­­­ ­­­ ­­. ­ ­, ­­­, ­, ­­ ­ ­­. ­­­ ­­­­ — ­ ­, ­, ­­­, ­, ­­, ­­­. ­­­­, ­­­ ­ ­. ­­­ ­ — ­ ­­. ­ ­­ — «­­ — ­». ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­­? , ­­­ ­­?

— ­ , ­­­. ­­ ­­­ ­­, ­. ­­ ­ ­ ­ ­ ­­, ­ ­­­­ ­­­ ­­­­ Ţ­, ­ ’­ ­ ­ ­­ ­, ­­­ ­ « ­ ­» ­ ­, ­­ ­ — ­ ­ . ³­ ­­-­­-­ ­­ ­ ̳­­ ­­­ «­», ­­­ ­­, ­­ . ­ ­­ ­­ ­ ­, ­ ­ ­ ­­­­­, ­ ­­­, ­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­. ֳ, ­­, ­ ­­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­­­, ­ ­ ­, ­­­ ­ ’­ ­­­ ­ ­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­, ­, ­­ ­­­­ ­­, ­­­ .

­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­ « ­». ­ — ­ ­­­ ­­­­­, ­ ­ ­­ ­­­­­. , ­ ­ ­­ ­ ­­, ­ ­­. ­­ , ­ ­. ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ , ­­ ­­ ­­, ­­ ­ ­: « ­? ­ ­­­? ­ ­­ ­? ­ ­­­ ­­­, ­­?» — ­­ ­­­ ­­­­ ­­.

­­­ ­ ­ — ­ ­ ­­ ­, ­­ ­ ­­ ­­ ­­­­. ­­ , ­ ­­. ­­ ­­ ­ ­­ , ­­, ­­­, ­­­­, ­­ ­­, ­­­ ­­. . ­ ­­, ­­, ­ ­ ­­, ­ ­ ­­.

­­ ­­­ ­ «­­­. ­­. ­», ­­­ ­­ ­­­ ­­ — ­­, ­­­, ­­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­­ ­, ­­ ­­ ­­­ ­­­, ­ , ­, ­­. ­ , ­­ ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­ , ­, , ­ ­­­?

— ­­ ­­ ­ ­, ­ , ­ ­­, ­­ ­ ­­­­ ­. ­ ­ ­ ­­­ ­, , ­ ­­ ­ ­­. ­­­ ­­ ­ ­Ⳣ ­ ­­ ­­ ­ ­­­­ ­, ­ ­ ­­ ­ ­ ­­. ­ ­ ­­­, ­ ­­, ­­ «­­­», ­, . ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­, ­ ­­­­ ­­­­ ­, ­­­­ ­­ ­ . ­ ­ ­­, ­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­ ­ ­­­ ­­­­­ ­ — «­­­», «­­», «­».

­ ­­ — ­­ ­ ­­­­. ­­ ­ ­ «­ ­­­». ­ ­, ­ ­­­ ­­, ­­­ ­, ­ ­?

— ­ ­: ­­­ , ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­, ­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­­. ­­ ­­­: ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­, ­­ ­­ ­ ­­ ­­. ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ 15 ­, ­­, ­­­: ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­.

­­ ­ ­­ ­­­­ ­­, ­­­­ ­. ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­­­ ­­­­ ­. ­ ­­ ­ ­­ ­ ­, ­­ ­­ ­­­ ­­­, ­­, ­­­. ­, ­­, ­­, ­ ­­­­. ­­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­.

­­ ­­ ­­ : ­ ­­­ ­­­ ­­­­, ­ ­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ , ­­ ­­, .. ­ ­­­ ­­ ­. ­ «­­», ­ ­­ ­­ ­ ­­?

— ­ ­­, ­­ ­. ­ ­ ­­­ , ’­ ­­­­­ ­­. ­, ­, ­­­ — ­ ­, ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­ 1955 ­. ­, ­ ­­ ­­ ­ «­­­, ­­, ­», ­­­ ­­­ ­­. , ­, ­­ . -­, ­­ ­ — ­ ­. ­­ ­­, ­­, ­­­ ­­. ­­ ­ ­­­ ­ ­­­: ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­, ­­ ­­, ­­­ ­­ ­­ ­ I — ­­ ­­. , ­, ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­, ­­ ­ ­­­. ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­­ ­­­, ­­­ ­­ ­­. ­ ­ ­­ ­­­ ­­. ­­ — ­ ’, ­, ­, ­, . ­­­ ­ — ­ ­­, ­ ­.

­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­. ­ , ­­ ­­ ­­ ­?

— ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­ ­ , ­ ­ ­­ ­­ ­­, — ­­ ­ ­­. ­, ­ ­­ ­ ­, ­­­­: ­ ­­­, ­­­­ ­­, ­, ­­. ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ . ­­ ­ ­ ­­ , ­ ­­ ­­.

­­ ­­­ ­­. ­­ ( ­­­, ­­ ­­) ­ ­, ­­ ­­­­ ­, ­ ­ ­ ­­ — ­­­­ ­­­, ­­­­ ­­ ­­. ­­ ­­, ’­­ ­ ­­­ «­» ­­ ­­, ­­­­ ­­ ­­­ VIII ­­, ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­ ­?

— ­­­­ ­­­ , ­ ­­­ , ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­, ­­ III ­­ I. ­ ­­: ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­. ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­. ­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­, ­ ­ — ­ ­­­. ­­, «­­» ­­­ ­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­ VIII ­­, ­­­ ­­ ­­­­ ­­­. ­­, ­, ­­­ ­ ­­ ­­ ­­, ­­­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­­­­, ­ ­ ­­ ­­. ­ ­­ ’­ «­­ ­» ­ ­­­­. ­­ ­, ­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­ ʳ, ­­ — -­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­. ­, ­­, ­ ­­, ­­ ­­­ . ­ ­ ­­ ­ ­­ -­­­. ­­ ­­ ­­ ­, ­ ­­­ ­­, ­ ­, ­­­­, ­­­­ ­­, ­­ ­­ ­­ ­­.

­­­ ­­ ­­­? ­ ­ ­ ­­ ­­. 100-­ 1917 ­ ­ ­­­ ­ «­ 17», ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­, ­ ­ ­­­. ­­­­­ ­­­, ­­­­ ­ ­ ­, ­­ ­­ ­­­ ­, ­ ­­­ ­­­ ­­, ­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­ ­ ­­ ­­­. ­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­?

— ­­­ ­­­ — ­­ ­­­­­, ­­ ­­­­ ­­. ­­­­ ­­ ­­­­-­­­ ­­, ­ ­ ­­ ­ , ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­, ­­, ­­, ­ ­­­­­ ­, ­ ­­­­ ­­. ­ ­, ­ ­ ­ ­­. ­­ ­­­ ­ ­­ ­­-­­, ­­­ ­­ ­ ­­. ­ ­ ­­­ ­­­ ­­, ­­ ­­, ­­ ­­ ­­: ­ ­ ­ ­­, ­ ­, ­­ ­, ­­ ­­­ ­­­, ­ — ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­.

­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­­­­. ­­­­, ­ ­ ­­­ ­ ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­ ­­­, ­ ­ ­ ­­­ «­­». ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­, ­­ ­ ­­ ­. ­ ­ ­-­ ­­ ­­­ ­ ­­­­ ­­ ­­­ -­ ­­. ­ ­ ­. ­­­ ­ ­ «­­­­» ­­ -’ ; , ­ , ­­­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­.

­­­ ­­­ ̳­­ ­­ ­ , ­­­ ­­­ ­­ ­­­­­ ­­­. ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­: ­, ­, ­­ ­­. ֳ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­ ­­?

— ­­ ­ ­, ­ ­­­ ­ «­­» ­­­. ѳ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­­­­ ­­. ­ ­­ ­­­ ­­ ­­­­ ­­­. ­­ ­­, , ­­, ­­. ­­, ­­­ ­­­ ­ «­­ ­­», ­ ­. ­ ­­­.

­­­ ­­­